ตัวอย่างของ Resume ภาษาไทย
 
 

    

นางสาววรางคนาง สุภารารัตน์
48/33 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล wara@pop.co.th
โทรศัพท์ 02-8843396

จุดมุ่งหมายในงาน:

ต้องการใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาทรัพยากร บุคคลขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประวัติการศึกษา
    
 
มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์
สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เกรดเฉลี่ย 3.45
   

มีนาคม 2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เกรดเฉลี่ย 3.55
ประสบการณ์การทำงาน
       

2537-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท เอมม่า จำกัด
รายละเอียดงาน: วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดูแล และสนับสนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงออกแบบระบบการสื่อสารภายใน หน่วยงาน
    
2535-2537 พนักงานบุคคล
บริษัท โอเอซีส จำกัด
รายละเอียดงาน: อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดทำโครงการ พัฒนาและเพิ่มพูนการทำงานของพนักงาน
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
 
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Lan, Foxpro
  • มีความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้าน ISO 9002
  • มีประสบการณ์ในการจัดอบรมสัมมนาและพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ประกันสังคม และประกันภัย