head มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
update : 08-08-60
 • ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
 • ผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกทหาร
 • ผ่อนผันทหารเพื่อลาศึกษาต่อ
การขอลาศึกษาต่อของนักศึกษา จะกระทำในกรณีนักศึกษามิได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแต่ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อศึกษาต่อ
(รมว.กลาโหม อนุมัติหลักการ ตามหนังสือ ฉบับ กห. เลขรับ 18875/30)

หลักเกณฑ์

1. นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อจนสำเร็จคือ

  1. ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจำการ
  2. ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมาย เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วยซึ่งไม่สามารถศึกษาได้ในห้วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก
  3. นักศึกษาภาคสมทบที่ไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
  4. กรณีที่ไม่ใช่เป็นความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ เช่น
   * เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกผิดพลาดหรือตกหล่น
   * เรื่องที่สถานศึกษาขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ไปยังจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารแล้วหายไประหว่างส่งเอกสาร หรือส่งภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ แล้ว

2. นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจำการไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อคือ

  1. ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน 1.
  2. ผู้ที่ได้รับสิทธิในการยกเว้น หรือผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ไปยื่นเรื่องราวหรือคำร้องขอสละสิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันนั้นเสีย เพื่อเข้ารับการตรวจเลือก

3. การยื่นเรื่องราวขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาไปศึกษาต่อ         

  1. กรณีก่อนรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอให้สถานศึกษาเป้นผู้ดำเนินการ โดยผ่านกรมและกระทรวงเจ้าสังกัด แล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม
  2. การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เป้นอำนาจของ รมว.กลาโหม
 
 
Student Affairs Departments , MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 Cheum-Sampan Rd., Nong Chok, Bangkok 10530 THAILAND Tel.+66(0)-2988-3655, +66(0)-2988-3666 Fax. +66(0)-2988-4040
Copyright 2011 ---. Student Affairs Department