head มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
update : 11-11-60
  • ขั้นตอนการฝึกงาน  
  • วัตถุประสงค์การฝึกงาน
  • การปฏิบัติตนในการฝึกงาน
    การติดต่อและขอเอกสารเพื่อลงทะเบียนฝึกงาน  
 

1.

นักศึกษาติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อขอเข้าฝึกงาน

( ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 )

 
 

2.

นักศึกษาลงชื่อขอรับแบบฟอร์มการฝึกงานภาคฤดูร้อนเพื่อกรอกชื่อ - ที่อยู่ของสถานประกอบการ ที่คาดว่าจะรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

( ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 )

 
 

3.

นักศึกษานำส่งแบบฟอร์มการฝึกงานที่สำนักกิจการนักศึกษาเพื่อสำนักกิจการนักศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์

เข้าฝึกงาน

( ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 )

 
 

4.

นักศึกษามารับซองเอกสารที่สำนักกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

4.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน

4.2 แบบตอบรับ

4.3 ประวัตินักศึกษา

 ( สำนักกิจการจะนัดหมายนักศึกษามารับเป็นรายบุคคล )

 
 

5.

ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักกิจการนักศึกษาว่าสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือไม่

***กรณีสถานประกอบการส่งแบบตอบรับทางไปรณีย์หรือโทรสาร***

 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 )

 
 

6.

กรณีที่สถานประกอบการไม่รับเข้าฝึกงานนักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 -5 ใหม่

 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 )

 
 

7.

ถ้าพ้นกำหนดเวลา ( 28 กุมภาพันธ์ 2561) นักศึกษาไม่สามารถหาสถานประกอบการได้  มหาวิทยาลัยฯ จะหาที่ฝึกงานให้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เลือก บริษัทและสถานที่ที่จะฝึกแต่อย่างใดทั้งสิ้น และขอดูรายชื่อสถานประกอบการได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ในเดือนมกราคม

 ( มีนาคม   2561 )

 
 

8.

ติดต่อสำนักทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนฝึกงานละนำหลักฐานส่งสำนักกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจสอบสถานะนักศึกษา

ว่ามีสิทธิ์ออกฝึกงานหรือไม่ดังนี้

   8.1 สำเนาใบลงทะเบียน

   8.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน

   8.3 สำเนาผลการเรียน

 
 

9.

เข้าฟังการปฐมนิเทศตามที่สำนักกิจการนักศึกษากำหนดพร้อมรับเอกสารการส่งตัวฝึกงาน

 (รอกำหนดการสำนักกิจการนักศึกษา)

 
  10. นักศึกษาไปรายงานตัวต่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในวัน - เวลา ที่สถานประกอบการนั้น ๆ กำหนด  
 
  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการทำงาน ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และ ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

2.

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นและเข้าใจถึงลักษณะงานตลอดจนสภาวะจิตใจของผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรที่ดีในอนาคต

 
  3. เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ   ได้อย่างเหมาะสม  
  4. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง และรูปแบบในการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  และปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ  
  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย (เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ ไม่เอาเสื้อออกนอกกางเกง เป็นต้น)  
 

2.

ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

 
  3. ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง ห้ามทำในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  
  4. ไม่แสดงกิริยา และใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในขณะปฏิบัติงาน หรืออยู่รวมกับพนักงานคนอื่นๆ  
  5. การลาหยุดจะต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ทางผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบและต้องได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานก่อน จึงจะหยุดงานได้  
  6. การเข้าฝึกงานสายต้องแจ้งสาเหตุให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับทราบ  
  7. มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับพนักงานของหน่วยงานนั้นๆ  
 

8.

หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ปรึกษาผู้รับผิดชอบของหน่วยงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือติดต่อที่

** สำนักกิจการนักศึกษา (โทร.0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2102, 2103) **

 
 
 
Student Affairs Departments , MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 Cheum-Sampan Rd., Nong Chok, Bangkok 10530 THAILAND Tel.+66(0)-2988-3655, +66(0)-2988-3666 Fax. +66(0)-2988-4040
Copyright 2011 ---. Student Affairs Department