head มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
update : 26-06-55
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับอาจารย์นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้
     
  1. เสียชีวิต                                                              
200,000.00       บาท 
  2. สูญเสีย อวัยวะ แขน ขา และสายตา (2 ข้าง)                200,000.00       บาท 
  3. สูญเสีย อวัยวะ แขน ขา และสายตา (1 ข้าง)                100,000.00       บาท 
  4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกินวงเงิน              40,000.00       บาท  
     
กรณีได้รับบาดเจ็บให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา   1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรคนไข้ 1 ฉบับ
ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน  40,000 บาท/ครั้ง
 
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย (ใบแจ้งตาย)
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (จากนิติเวช หรีอ จากสถานีตำรวจในท้องที)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (จากสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ)
 • สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งตายแล้ว
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่รับผลประโยชน์ (บิดาหรือมารดา 1 ฉบับ)
          ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับที่นำมายื่นในกรณีเสียชีวิตให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมประทับตราของส่วนราชการนั้นๆ มาด้วย

เมื่อประสบอุบัติเหตุให้ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่
สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น1 อาคารD ห้อง D103

 
Student Affairs Departments , MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 Cheum-Sampan Rd., Nong Chok, Bangkok 10530 THAILAND Tel.+66(0)-2988-3655, +66(0)-2988-3666 Fax. +66(0)-2988-4040
Copyright 2011 ---. Student Affairs Department